SRB / ENG

POLITIKA
KVALITETA

Politika Kvaliteta

Naša politika kvaliteta je sastavni i nedeljivi deo poslovne politike organizacije ’’DTM Consult“ d.o.o.. Politika kvaliteta se bazira na primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, čiji je osnovni element kontinuirano unapređenje proizvoda i usluga, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja naših kupaca, kao i povećanja udela organizacije u proizvodnji i uslugama na domaćem i ino tržištu.

Politika QMS-a je u skladu sa razvojnim planovima ’’DTM Consult“ d.o.o., zahtevima i očekivanjima sadašnjih i novih kupaca i ostalih zainteresovanih strana, kao i sa zahtevima standarda ISO 9001 : 2015. Načini za realizaciju ove Politike IMS-a su:


1. Obezbeđenje i stalno poboljšavanje Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), zasnovano na zahtevima kupaca, primenljivoj zakonskoj regulativi i odgovornostima zaposlenih.
2. Ostvarivanje zadatih nivoa kvaliteta u proizvodnji i montaži opreme za ventilacione sisteme i ostalih proizvoda metaloprerađivačke industrije (izrada i montaža ventilacionih sistema nove generacije, izrada i montaža delova za automobilsku industriju, izrada čeličnih konstrukcija, bravarsko limarski radovi, sečenje lima, profilisanje kružnih elemenata, lasersko sečenje); kroz konkurentnost i zadovoljenje zahteva kupaca.
3. Permanentna obuka, usavršavanje i motivacija svih zaposlenih da ostvaruju dobru međusobnu saradnju, poverenje i pripadnost ’’DTM Consult“ d.o.o..
4. Povećanje profita i ugleda organizacije ’’DTM Consult“ d.o.o..
5. Uspostavljanje i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa isporučiocima i kooperantima ’’DTM Consult“ d.o.o.. Stalno povećavanje zadovoljstva kupaca i ostalih zainteresovanih strana.

Rukovodstvo ’’DTM Consult“ d.o.o. utvrđuje merljive ciljeve QMS-a. Stalnim nadzorom, preispitivanjem efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, praćenjem zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana, ocenama nadzornih tela, kao i redovnim internim proverama prati se ostvarenje ove Politike QMS-a.


Politika QMS-a je obavezujuća za sve zaposlene u ’’DTM Consult“ d.o.o.. U realizaciji ove Politike QMS-a učestvuju svi zaposleni u organizaciji, a posebnu odgovornost za njenu realizaciju imam ja kao direktor ’’DTM Consult“ d.o.o..


Čačak, 29.07.2017.god.

DTM CONSULT DOO

Čedomira Vasovića 58
Čačak, Srbija


Tel:  +381 32 58 26 350  
E-mail:  office@dtmconsult.rs  

Matični broj: 17211277 PIB: 101108991

created by minimalist